Podręcznik kuriera muzealnego - czyli prezent świąteczny

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
W ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami inwentaryzatorów muzealnych, udostępniamy w Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kompleksową propozycję organizacji pracy kuriera muzealnego w formie podręcznika.
Podręcznik opisuje przebieg pracy kuriera oraz oczekiwania wobec niego, i został opracowany tak, aby wszyscy kurierzy rozumieli, na czym polega ich rola i odpowiedzialność, oraz jakie są zadania inwentaryzatora w zakresie tej pracy.

Szkolenie w Puławach - podsumowanieSzanowni Państwo,
26 listopada 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym przeprowadziło szkolenie z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego. Szkolenie przeznaczone było dla muzealników województwa lubelskiego i było trzecią edycją szkoleń regionalnych organizowanych przez PSIM. W szkoleniu wzięły udział 32 osoby z 16 instytucji. Swoją obecność zaznaczyli również nasi partnerzy: Marsh sp. z o.o. oraz FPSystem sp. z o.o.

Program szkolenia podzielony został na trzy części. Na początku omówiono zagadnienia związane z ewidencjonowaniem zbiorów, w tym zbiorów pomocniczych z uwzględnieniem doświadczeń Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Jest nas już 100!!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chcemy się z Wami podzielić wspaniałą informacją – 100 osoba zapisała się do Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Jest nią pani kustosz Justyna Masłowiec z Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie. Cieszymy się z okazanego zaufania. Pani Justynie oraz wszystkim członkom PSIM życzymy dobrej i owocnej współpracy.

European Registrar's Conference - ERC 2018 Londyn


W dniach 18-19 listopada 2018 r. odbyła się w Londynie jedenasta Europejska Konferencja Inwentaryzatorów Muzealnych. Uczestniczyło w niej ponad 850 osób z muzeów europejskich, jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii i krajów azjatyckich. 

Hasłem przewodnim konferencji były słowa: Evolve, Refresh, Collaborate, które nawiązywały i nakłaniały do podsumowania 20 lat spotkań inwentaryzatorów muzeów europejskich. 

W ramach konferencji podsumowano działalność inwentaryzatorów krajów Unii Europejskiej. Podkreślono znaczenie wymiany doświadczeń i wspólne wdrażanie standardów zarządzania kolekcją, co przyczyniło się do łatwiejszego, ale jednocześnie bezpiecznego wypożyczania muzealiów. Inwentaryzatorzy brytyjscy przedstawili porównanie pracy w naszym zawodzenie 20 lat temu, a dziś, a także zadali pytanie, jak wyobrażamy sobie wyzwania na kolejne 20 lat. Warty podkreślenia jest fakt, że cofając się wstecz, najważniejszym wyzwaniem było bezpieczeństwo zbiorów i wdrażanie dobrych praktyk. Obecnie zaś stawiamy na wymianę doświadczeń zawodowych, by ulepszać wspólną pracę na rzecz mobilności kolekcji muzealnych oraz budować wzajemne zawodowe zaufanie.

Nowy cykl publikacji: „Pytanie-odpowiedź” czyli pytania naszych czytelników

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu, gdzie w zakładkach „Aktualności” i „Pytanie-odpowiedź” będziemy publikować zanonimizowaną korespondencję związaną z szeroko pojętą praktyką inwentaryzatorską, prowadzoną z Wami za pośrednictwem skrzynki e-mailowej stowarzyszenia. Dotychczas odpowiedzi trafiały tylko do nadawcy, jednak naszym zdaniem mogą one zainteresować wielu członków stowarzyszenia.

Nabywanie zabytków archeologicznych

Czy osoba, która znajdzie zabytek archeologiczny może przekazać go do muzeum czy też powinna zgłosić ten fakt do konserwatora zabytków? Czy wybór w tej kwestii zależy od znalazcy?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prawnym dysponentem artefaktów jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. Procedurę dwustopniowego przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeum określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Poniższe ustalenia opierają się na zapisach w ww. ustawy oraz moim doświadczeniu we współpracy z WKZ i pozyskiwaniem zbiorów archeologicznych.

Szkolenie w Głogowie - podsumowanie


Drodzy Inwentaryzatorzy,

26 października 2018 r. niemal siedemdziesięciu muzealników z trzydziestu pięciu instytucji Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej wzięło udział w kolejnej edycji szkolenia z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego. Gospodarzem i współorganizatorem szkolenia było Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Organizację wydarzenia wsparło również miasto Głogów.

Program szkolenia podzielony został na trzy części. Na początku omówiono zagadnienia nabywania obiektów do zbiorów na przykładzie procedury obowiązującej w głogowskim muzeum. Druga część szkolenia dotyczyła ewidencjonowania zbiorów muzealnych. Ostatni moduł poświęcony został inwentaryzacji zbiorów, w tym zabytków archeologicznych. 
Każdy moduł był prowadzony przez praktyków, członków PSIM, natomiast całość szkolenia była moderowana przez Prezes PSIM. Pytania uczestników szkolenia oraz dyskusja towarzysząca każdej z części szkolenia była okazją na podzielenie się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów – 26 listopada 2018 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach!

Współpraca z firmą FPSYSTEM

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją, że nasze Stowarzyszanie PSIM podjęło w pierwszej połowie tego roku współpracę z firmą FPSYSTEM. Tym samym raz jeszcze serdecznie dziękujemy firmie za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej oraz udział w Walnym Zjeździe członków PSIM w maju 2018 roku. Udzielone wsparcie i zaangażowanie pracowników firmy FPSYSTEM jest bardzo pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz propagowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji na bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy FPSYSTEM, przesyłamy w imieniu firmy materiały informacyjne (PDF, 6 MB), które ufamy okażą się pomocne przy zgłębianiu tematu kompleksowego zarządzania muzealiami. Firma FPSYSTEM oferuje uniwersalny, kompleksowy i elastyczny program do elektronicznej ewidencji zbiorów MUZEO, wspomagający pracę muzeów oraz instytucji kultury wspierając pracę muzeum w zarządzaniu zbiorami.

pliki do pobrania:Współpraca z firmą brokerską Marsh sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją, że nasze Stowarzyszanie PSIM podjęło współpracę z firmą brokerską Marsh sp. z o.o. Tym samym serdecznie dziękujemy firmie za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej. Udzielone wsparcie i zaangażowanie pracowników firmy Marsh będzie bardzo pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz propagowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Firma Marsh sp. z o.o. oferuje profesjonalną obsługę brokerską w zakresie ubezpieczania dzieł sztuki, dysponując doświadczonym zespołem doradców. W imieniu firmy Marsh udostępniamy Państwu materiały informacyjne, które ufamy okażą się pomocne przy zgłębianiu tematu ubezpieczania muzealiów.

pliki do pobrania:
Szkolenie - podstawowe zadania inwentaryzatora

termin: 26 listopada 2018 r.
miejsce: Pałac Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8
grupa docelowa: pracownicy muzeów województwa lubelskiego
liczba uczestników: około 50 osób
szkolenie jest bezpłatne
Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora. Odbędzie się ono w poniedziałek 26 listopada 2018 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Przewidziana liczba uczestników to około 50 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województwa lubelskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.

Szkolenie będzie obejmowało trzy bloki tematyczne:

- EWIDENCJONOWANIE (W TYM ZBIORÓW POMOCNICZYCH)
- INWENTARYZACJA ZBIORÓW
- PRACA KURIERA MUZEALNEGO

pliki do pobrania:

- program szkolenia (PDF, 102 KB)

Zgłoszenia na szkolenie proszę wysyłać na adres:

Bogusława Klat, sekretarz PSIM
tel. Kom. 883 357 412

Umowa darowizny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Udostępniana umowa darowizny jest ostatnim przypadkiem, dopełniającym wybór umów darowizn. Wybór najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów objętych majątkowymi prawami autorskimi zależy od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów. Aby ułatwić decyzję, zamieszczamy dodatkowo porównanie dwóch typów umów: z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Aktualizacja szablonów - umowy darowizny

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze do proponowanych przez PSIM szablonów. Wypracowując je wspólnie możemy mieć większą pewność, że podnosimy i jednocześnie ujednolicamy standardy naszej pracy. W związku z tym, że kilka zmian nastąpiło, pozwalamy je sobie zebrać w jednym komunikacie i w jednej zakładce bloga Wzory Dokumentów.

Zmiany dotyczą głównie wykazów – dostosowanych do odpowiednich zapisów w umowach (użyczenia vs. darowizny) oraz zapisów o ochronie danych osobowych RODO. Obecne szablony umów darowizny zawierają aktualne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamieszczamy dodatkowo wyciąg tylko z zapisami RODO, gdyby chcieli je Państwo wykorzystać do innych umów.

Skreślenia z inwentarza - opinia MKiDN

W związku z ciągłymi wątpliwościami związanymi z interpretacją przepisów zawartych w art. 24 Ustawy o muzeach, dotyczących skreśleń w inwentarzu muzealnym z powodu błędu w zapisie, Stowarzyszenie zwróciło się do Departamentu Dziedzictwa w MKiDN z pisemną prośbą o interpretację prawniczą kilku najczęściej powtarzających się przypadków wymagających skreślenia lub poprawki w inwentarzu, np. podwójnych wpisów, reinwentaryzacji muzealium, czy scalania obiektów.
Temat ten poruszyła w swoim artykule Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym – definicja ustawowa a praktyka Natalia Ładyka, Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie, bazując na wieloletnim doświadczeniu inwentaryzatorskim.
Dzisiaj publikujemy odpowiedź MKiDN, w której wykładnia w większości wymienionych przypadków pokrywa się z interpretacją Natalii Ładyki poza zaleceniami  postępowania przy scalaniu obiektów. Jednocześnie zwracamy uwagę na ostatni akapit pisma, w którym Departament Dziedzictwa zastrzega, że nie jest uprawniony do wydawania opinii na wniosek i rzecz podmiotów zewnętrznych. 
Potwierdza to opinię, że przepisy są nieprecyzyjne i trudno o jednoznaczną interpretację wszystkich zaistniałych sytuacji. W przypadkach budzących dalsze wątpliwości, nie wymienionych dotychczas, polecamy zwracać się każdorazowo do MKiDN, które zadecyduje w toku dyskusji na Radzie ds. muzeów, o sposobie postępowania. Zachęcamy Państwa do dzielenia się z PSIM otrzymanymi zaleceniami.

Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego

Drodzy Inwentaryzatorzy,

przedstawiamy Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego, zatwierdzony przez członków Stowarzyszenia w głosowaniu, przeprowadzonym drogą mailową, zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 tegorocznego Walnego zebrania członków PSIM.

W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem regulaminu opowiedziało się 69 osób, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu i oddano 1 głos nieważny.


Umowa darowizny z licencją niewyłączną

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z licencją niewyłączną.
Udostępniana umowa darowizny z licencją niewyłączną to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przeniesienia praw autorskich majątkowych, ale z licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji.

Ankieta ewaluacji działań PSIM 2016-2018

Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego badania opinii mającego na celu ustalenie stopnia zadowolenia z działalności Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w latach 2016-2018. Zapytaliśmy Państwa, członków PSIM, o oczekiwania, które pomogą Stowarzyszeniu w lepszym dostosowaniu swojego programu do potrzeb środowiska inwentaryzatorów muzealnych.

Szkolenie - podstawowe zadania inwentaryzatora

termin: 26 października 2018 r.
miejsce: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
grupa docelowa: pracownicy muzeów województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
liczba uczestników: około 80 osób

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie i Urząd Miasta Głogowa, jako współorganizatorzy wydarzenia, zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora. Odbędzie się ono w piątek 26 października 2018 r. w głogowskim Muzeum. Przewidziana liczba uczestników to około 80 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.

Lektura na wakacje - MoMa i kości Mariny Abramović

Dzisiaj w cyklu Lektura na wakacje, polecamy krótki artykuł Susan Palamara na blogu Museum of Modern Art w Nowym Jorku - Baroque Bones and Challenging Loans: How to Ship an Abramović Installation. Autorka z perspektywy inwentaryzatora zajmującego się wystawami czasowymi opisała, jakie działania trzeba było podjąć, aby ściągnąć do MoMa instalację Mariny Abramović. Instalację składającą się między innymi z krowich kości.

Miłej lektury.
Admin

Lektura na wakacje - blog Museu Nacional w Barcelonie

Drodzy Inwentaryzatorzy,

zaczyna się sezon wakacyjny, choć pogoda nam nie sprzyja. Gdyby komuś się nudziło i miał ochotę na trochę lektury specjalistycznej, polecamy blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie (wersja angielskojęzyczna).
Blog jest prowadzony w trzech językach: po angielsku, katalońsku i hiszpańsku.

Umowa darowizny - bez przeniesienia majątkowych praw autorskich

Drodzy Państwo,

po bardzo konstruktywnej dyskusji nad umową darowizny podczas Walnego Zebrania Członków,  udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony jej propozycję w wersji umowy darowizny bez praw autorskich.

Udostępniana umowa darowizny to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przekazania majątkowych praw autorskich. Wzór ten może być stosowany jako forma regulująca darowiznę między instytucjami (po odpowiednich zmianach komparycji i nazewnictwa stron).

Relacja z Walnego Zjazdu PSIM - 8.05.2018 r.


Drodzy Inwentaryzatorzy,

W podsumowaniu tegorocznego Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia PSIM publikujemy zatwierdzone w tym dniu sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wyciągiem ze sprawozdania relacjonującego przebieg naszego Zjazdu, który tym razem odbył się w gościnnych murach Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze raz dziękujemy Wam za liczne przybycie, burzliwe obrady i wiele cennych sugestii.

Ankieta ewaluacyjna PSIM za lata 2016-2018

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą po spotkaniu na Walnym Zebraniu Członków przesyłamy ankietę ewaluacyjną, z prośbą o jej wypełnienie: 
Przez ostatnie dwa lata staraliśmy się być dla Państwa wsparciem w zakresie pracy inwentaryzatorów muzealnych. Aby usprawnić nasze działania, chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące działalności PSIM za ten okres. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pomogą nam  w lepszym dostosowaniu programu działalności PSIM do Państwa potrzeb i oczekiwań, a także uczynieniu naszej współpracy inspirującą dla obu stron.
Ankieta jest anonimowa, a na Państwa odpowiedzi czekamy do 31 maja 2018 r.

Nowy Zarząd PSIM

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

ostatnie spotkanie na Walnym Zebraniu Członków raz jeszcze pokazało nam, jak jesteśmy silną, zintegrowaną i zespołową grupą. Spotkanie przebiegło pomyślnie, było dużo twórczej energii, dyskusji, wymiany myśli. Otrzymaliśmy sygnały, że wyjeżdżali Państwo zainspirowani do dalszych działań i nawiązali Państwo cenne kontakty. Mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania, jednocześnie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Chcielibyśmy również poinformować, że dokonaliśmy zmiany we władzach stowarzyszenia.

W najbliższych dniach dopełnimy formalności związanych ze zmianami, niemniej już dziś na blogu prezentujemy nowy skład Zarządu:

Walne Zebranie Członków PSIM - już jutro

CC BY-SA 3.0

Szanowni Państwo,

już jutro spotykamy się na Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, które odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego   w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79 na warszawskiej Woli.

Walne Zebranie Członków PSIM już za 19 dni

Drodzy,

już za 19 dni spotykamy się w Warszawie na Walnym Zebraniu Członków PSIM. Mamy nadzieję, że zobaczymy się z Wami w licznej grupie. Czekają nas sprawozdania i wybory, a także panel dyskusyjny na temat złożonych zagadnień inwentaryzowania muzealiów. Czekamy na Wasze zgłoszenia tematów i problemów z jakimi spotkaliście się w swojej pracy. Pomyślcie także, jakie Waszym zdaniem działania powinien podjąć PSIM w najbliższych latach. To wszystko przedyskutujemy w czasie zjazdu.

Niebawem na blogu zamieścimy informacje organizacyjne na temat miejsca zjazdu, dojazdów, itd.

Do zobaczenia :)

Zarząd PSIM

Międzynarodowa konferencja „Active Collections”, 26-28 kwietnia 2018 r., Museum of Fine Arts, Budapest

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

mamy przyjemność poinformować o zbliżającej się szybkimi krokami międzynarodowej konferencji „Active Collections” organizowanej przez Museum of Fine Arts, Budapest w dniach 26-28 kwietnia 2018 roku.  Konferencja jest elementem programowym prac międzynarodowego zespołu złożonego m.in. z ekspertów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i od dwóch lat zajmuje się zagadnieniami mobilności zbiorów. Celem było określenie prawnych i administracyjnych przeszkód dla mobilności zbiorów, przebadanie najlepszych praktyk i teoretycznych rozwiązań, aby zaproponować rozwiązania, które pomogą poszerzyć dostęp do różnorodnego i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego Europy.


Wyścig Smoczych Łodzi - Gdańsk 25.05.2018

Drodzy Inwentaryzatorzy, Muzealnicy!

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku po raz kolejny organizuje wyścigi smoczych łodzi na Motławie w ramach obchodów Europejskich Dni Morza i Dnia Muzealnika. Co łączy te dwa święta? 

W wyścigach od paru lat biorą udział osady wystawiane przez pomorskie muzea oraz instytucje kultury, np.: Narodowe Muzeum Morskie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Gdańska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku czy Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Szkolenie - podstawowe zadania inwentaryzatora


Drodzy inwentaryzatorzy!

20 listopada 2017 r. w Muzeum Azji i Pacyfiku Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych zorganizowało szkolenie pt. „Podstawowe zadania inwentaryzatora”. Były to pilotażowe warsztaty przygotowane przede wszystkim dla inwentaryzatorów z_województwa mazowieckiego i członków PSIM. Mamy nadzieję, że uda się w tym roku zorganizować kolejne edycje w innych częściach kraju.
Warsztaty obejmowały trzy zagadnienia: zasady ewidencjonowania zbiorów zgodnie z_obowiązującymi przepisami, rodzaje inwentaryzacji w oparciu o przepisy ustawy o muzeach i_ustawy o finansach publicznych, praca kuriera muzealnego (szczegółowy program w załączniku, PDF 252 KB). Tematy szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 71 osób, z czego 54 z muzeów mazowieckich. 

Konferencja Inwentaryzatorów Europejskich - ERC 2018


Drogie koleżanki i Drodzy koledzy,

mamy przyjemność poinformować o potwierdzonych datach kolejnej międzynarodowej konferencji inwentaryzatorów muzealnych. Spotkanie odbędzie się w terminie 17-19 listopada br. w Londynie.

Organizatorem konferencji jest United Kingdom Registrars Group z dużym wsparciem nieformalnej grupy liderek i liderów europejskich stowarzyszeń inwentaryzatorów muzealnych.

Procedura pozyskiwania zbiorów

Drodzy Państwo,

w kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania / gromadzenia zbiorów muzealnych. Proces pozyskiwania obiektów do zbiorów to jedna z podstawowych działalności muzeum, służący realizacji jego misji gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest by zasady w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.


Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane