Przejdź do głównej zawartości

Działalność

W Warszawie 5-16 maja 2017 r. odbył się Walny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, na którym Natalia Ładyka wystąpiła w dwóch rolach: jako delegat oddziału mazowieckiego SMP i jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - zaproszona osobiście pismem skierowanym przez Michała Niezabitowskiego prezesa SMP. Natalia Ładyka została poproszona o krótkie wystąpienie, podczas którego przedstawiła genezę, działalność i cele stowarzyszenia, wspomniała o blogu oraz planach współpracy z regionalnymi oddziałami SMP w kwestii szkoleń z dziedziny zarządzania zbiorami. W kuluarach kilka osób wyraziło zainteresowanie tego typu współpracą. 

W pierwszym dniu zjazdu byli również obecni prezesi innych stowarzyszeń muzealnych, którzy także prezentowali swoje organizacje. Należą do nich stowarzyszenia muzeów prywatnych, muzeów uczelnianych, muzeów sztuki inżynieryjnej, muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.


_________________________________________________________________________________

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbyła się w Wiedniu dziesiąta już Europejska Konferencja Inwentaryzatorów Muzealnych. Uczestniczyło w niej ok. 700 osób z muzeów europejskich, jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii i krajów azjatyckich. Z ramienia Polski udział wzięło 9 osób: Agnieszka Widacka-Bisaga – Muzeum Narodowe w Krakowie, Jolanta Krzywka, Monika Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Bogusława Klat, Natalia Ładyka, Aldona Modrzewska – Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, Zofia Fidelus – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Joanna Chodkowska, Justyna Bornińska – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Hasłem przewodnim konferencji były słowa: „Out of the box”. Można je rozumieć w różny sposób, jako „Wyjdź z pudełka”, czyli otwórz się na nowe wyzwania, a także konkretnie – poza skrzynią, opakowaniem…
Na wstępie poruszono temat nowych wyzwań, jakie czekają muzea i instytucje kulturalne w związku z rosnącą migracją ludności. Odnoszono się ze szczególną troską do kwestii uchodźców uciekających przed wojną i prześladowaniami w swoich krajach. Zastanawiano się jak ich przyjąć, jak ich integrować, jak wprowadzić do nowej kultury i jaką rolę mogą tu odegrać instytucje kultury, a zwłaszcza muzea.Główne tematy konferencji omawiane w formie referatów, paneli i warsztatów to:
1/ Sztuka a prawo – porównanie treści umów użyczenia stosowanych w różnych krajach, co należy wiedzieć o gwarancjach rządowych poszczególnych krajów, a co o immunitecie o nienaruszalności; jak tworzyć nowoczesne i uniwersalne raporty stanu zachowania przy użyciu piktogramów zastępujących opisy w różnych językach; jak należy czytać umowy ubezpieczeniowe; jak postępować, by zachować zgodność z prawami autorskimi; oraz jakie są nowe programy do digitalizacji i ewidencjonowania zbiorów,
2/ Materiały i standardy: jak zapobiegać i walczyć z zainfekowaniem obiektów przechowywanych w magazynach, jakie powinny być standardy opakowania i transportu obiektów – przedstawiono nowinki techniczne i organizacyjne; zaprezentowano również panel o wpływie natężenie sztucznego światła na obiekty.
Omawiano również tematykę naszego zawodu, z podkreśleniem jego wpływu na kształtowanie nowoczesnego oblicza muzeów. Zwrócono uwagę na feminizację tego sektora oraz jego przyszłości.

Uczestnicy spotkania zostali dodatkowo poinformowani o istniejących w Europie i poza nią narodowych stowarzyszeniach inwentaryzatorów muzealnych oraz ich najbliższych działaniach. Reprezentanci kilku krajów europejskich, w tym również Polski, utworzyli grupę ścisłej współpracy, która będzie się spotykała na zebraniach roboczych w celu stworzenia standardów dotyczących użyczania obiektów w ramach współpracy europejskiej.
Mieliśmy również okazję powiadomić uczestników konferencji o powstaniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Podczas przerw i wieczornych koktajli mogliśmy nawiązać znajomości z kolegami z innych muzeów z całego świata, organizatorzy zadbali również o kontakt ze sztuką. Uczestnicy mogli zwiedzić zabytki i muzea Wiednia w niecodziennych porach – skarby Kunstkammery w Kunsthistorisches Museum dostępne były po godzinie 20., a wnętrza pałacu Habsburgów i klasztoru w Klosterneuburgu pod Wiedniem w godzinach popołudniowych i późnowieczornych.

Za dwa lata odbędzie się kolejna konferencja, choć miejsce jeszcze nie jest znane. Polscy inwentaryzatorzy otrzymali propozycję jej zorganizowania. Czy jesteśmy już na to gotowi?

relacja: Natalia Ładyka
_________________________________________________________________________________

>>> 12 maja 2016 r. wysłaliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego pismo powiadamiające o powstaniu i rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz o celach i zadaniach wymienionych w statucie.
Poinformowaliśmy również o sformułowanych na ostatnim zjeździe inwentaryzatorów wnioskach i postulatach dotyczących interpretacji obowiązujących obecnie przepisów, m.in. Ustawy o muzeach wraz z propozycjami  ich uściślenia lub zmiany.

Postulaty, które zamieszczamy poniżej, zostały przesłane również do Sekretarza Stanu MKiDN  J. Sellina i na  ręce dr hab. Piotra Majewskiego dyrektora NIMOZu,  gdzie  został powołany Zespół do spraw opracowania projektu zmian „Ustawy o muzeach”. 
Nasze postulaty mają być przeanalizowane podczas prac zespołu.  Będziemy mogli, jako Stowarzyszenie, brać udział w konsultacjach i opiniowaniu wstępnego projektu znowelizowanej  Ustawy o muzeach, który ma być upubliczniony na jesieni.

Jeśli mają Państwo już teraz propozycje zmian do w/w ustawy, prosimy przekazywać je do Zarządu, na adres mailowy stowarzyszeniepsim[at]gmail.com.


Postulaty Zjazdu Inwentaryzatorów do projektu ustawy o muzeach

________________________________________________________________________________

Spotkanie założycielskie


W dniach 4-5 listopada 2015 roku odbył się w Warszawie Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych zorganizowany przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

W zjeździe wzięło udział ponad czterdziestu przedstawicieli polskich muzeów, a także pracownicy NIMOZ na czele z dyrektorem dr hab. Piotrem Majewskim oraz  przedstawicielka Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN pani naczelnik Anna Stebelska. 

Program Zjazdu obejmował tematy związane z zarządzaniem zbiorami muzealnymi oraz rolą i obowiązkami inwentaryzatora w muzeum. Dyskutowano również nad obecnymi przepisami prawnymi, które obowiązują pracowników muzeów, a w szczególności inwentaryzatorów oraz omawiano aktualne zadania i najbliższe wyzwania, jakie czekają tę grupę zawodową. Odpowiedzią na potrzeby środowiska jest powstanie organizacji, zrzeszającej inwentaryzatorów polskich muzeów. Wierzymy, że w ten sposób stworzymy forum wymiany doświadczeń zarówno na terenie Polski jak i zagranicą, a także będziemy organem wspierającym w procesie powstawania aktów prawnych i przepisów regulujących obszary pracy muzealników. 

Podczas drugiego dnia zjazdu, w dniu 5 listopada 2015 r. zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych w skrócie „PSIM”, które następnie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19.04.2016 r. pod  nr KRS 0000612320.

Główne zadania Stowarzyszenia, określone statutem PSIM, obejmujące trzy zasadnicze obszary:

potwierdzanie i ochrona tożsamości zawodowej inwentaryzatorów muzealnych, poprzez reprezentowanie i obronę ich interesów zawodowych, 

kształtowanie, wzmacnianie i utrwalanie kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia,

kształtowanie standardów administrowania i zarządzania zbiorami, m.in. poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami aktywnymi w tym zakresie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…