Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne 

§ 1 
1. Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, używające skrótu „PSIM”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, skupiającym członków grupy zawodowej inwentaryzatorów. 
2. Na potrzeby statutu “Inwentaryzator” oznacza osobę administrującą lub biorącą udział w administrowaniu zbiorami, pracującą w muzeum, w galerii sztuki lub w innej podobnej organizacji, która posiada kompetencje do gromadzenia, zabezpieczania, badania, eksponowania obiektów o wartości artystycznej, historycznej lub o znaczącej wartości naukowej i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie i dokumentowanie jednej lub więcej z następujących czynności: 
 • ewidencjonowanie, administrowanie i zarządzanie zbiorami, 
 • zarządzanie informacją o obiektach, 
 • opieka nad kolekcją,
 • przechowywanie zbiorów, 
 • nabywanie i zbywanie zbiorów,
 • pakowanie i transport zbiorów, 
 • udostępnianie zbiorów i organizacja wystaw, 
 • kontrola przemieszczania zbiorów, 
 • ubezpieczanie zbiorów, 
 • interpretacja i doradztwo w kwestiach prawnych i regulacyjnych stosowanych w ww. Zakresie, 
 • nadzór nad procesem digitalizacji zbiorów, 
 • badanie proweniencji. 
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. 2015, poz. 1393) i niniejszego Statutu. 
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Warszawa. 
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 


Rozdział II. Cele i działalność Stowarzyszenia 

§ 2 
Celem Stowarzyszenia jest potwierdzenie i ochrona tożsamości zawodowej inwentaryzatorów poprzez: 

a. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych Inwentaryzatorów, 
b. promowanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych Inwentaryzatorów, 
c. wspieranie i ułatwianie rozwoju zawodowego członków, 
d. ustanowienie i rozwijanie regularnych i ścisłych kontaktów mających na celu wspieranie, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy inwentaryzatorami, 
e. współpraca z instytucjami i organizacjami aktywnymi w dziedzinie kształtowania standardów administrowania i zarządzania zbiorami, 
f. aktywne tworzenie i promowanie w kraju profesjonalnych standardów pracy inwentaryzatora poprzez szkolenia, warsztaty, a także publikacje i seminaria, 
g. promocja zawodu inwentaryzatora w kraju i za granicą. 

§ 3 
Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:

a. gromadzenie wszelkich materiałów i informacji dotyczących rozwoju zawodowego Inwentaryzatorów,
b. organizowanie szkoleń, warsztatów, zebrań i konferencji ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zadań wymienionych w § 1 ust.2,
c. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami w kraju i za granicą,
d. współdziałanie z dyrekcjami muzeów oraz organami administracji państwowej, samorządowej oraz związkami zawodowymi i stowarzyszeniami pokrewnymi w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia,
e. roztaczanie opieki nad inwentaryzatorami poprzez: pomoc merytoryczną w uzupełnianiu i doskonaleniu wiedzy i umiejętności fachowych,
f. występowanie w obronie statusu społecznego i interesów zawodowych Inwentaryzatorów oraz prezentowanie ich opinii, potrzeb, postulatów i uprawnień wobec różnych władz i instancji,
g. opracowywanie publikacji związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia,
h. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących muzealnictwa i ochrony zabytków.


Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 4 
Stowarzyszenie składa się z członków:

a. zwyczajnych,
b. honorowych,
c. wspierających.

§ 5 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – należąca do grupy zawodowej Inwentaryzatorów. 
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji. 
3. Osoby przechodzące na emeryturę lub rentę zachowują członkostwo w Stowarzyszeniu; członkami mogą zostać również osoby, które były związane, zawodowo z działalnością opisaną w paragrafie 1 ust. 2., również te, które są na emeryturze lub na rencie. 

§ 6 
1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, osobom wybitnie zasłużonym na polu działalności związanej zawodowo z pracą Inwentaryzatorów lub dla rozwoju Stowarzyszenia. 
2. Członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków i korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§ 7 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia. 
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji. 
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli. 
4. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków, jedynie z głosem doradczym. 

§ 8 
Wszystkim członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo: 

a. uczestniczenia we wszystkich zjazdach, zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b. korzystania z czynnego prawa wyborczego (z zastrzeżeniem zapisu § 7 ust. 4),
c. korzystania z biernego prawa wyborczego, jeśli jest członkiem zwyczajnym co najmniej 6 miesięcy (z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 2 i § 7 ust. 4),
d. korzystania ze zbiorów, urządzeń i środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
e. otrzymywania publikacji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
f. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
g. odwołania się od decyzji Zarządu odnośnie skreślenia z listy członków. Odwołanie jest rozpatrywane przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

§ 9 
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
b. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
c. terminowo opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
d. przestrzegać solidarności koleżeńskiej i dbać o rozwój Stowarzyszenia.

§ 10 
Członkostwo ustaje:
1. Przez oświadczenie o rezygnacji złożone na piśmie Zarządowi. 
2. W następstwie skreślenia z listy członków przez Zarząd: a. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, b. za poważne naruszenie statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia, c. za popełnienie czynu sprzecznego z etyką zawodową, określoną w kodeksie etyki ICOM dla muzeów, d. w przypadku pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu. 
3. W następstwie śmierci członka Stowarzyszenia.
4. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą członkostwo ustaje na skutek skreślenia przez Zarząd w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. 

Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia 

§ 11 
Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 12 
1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
2. Uchwały Organów Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Na wniosek ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu przewodniczący może Zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach – objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu. 
3. Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybierane w wyborach tajnych. 
4. Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu jego członkowie pełnią społecznie. 
5. Do prowadzenia spraw związanych z realizacją swoich celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

§ 13 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku powiadamiając pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 
2. Jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy wymagana liczba członków Stowarzyszenia, Zebranie zwołuje się w drugim terminie w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłosić do Zarządu wnioski do porządku dziennego Walnego Zebrania. 

§ 14 
1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:

a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej lub ½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków termin jego organizacji nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu.

§ 15 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia oraz ustalanie wytycznych do jego gospodarki finansowej,
b. zatwierdzanie i zmienianie regulaminów działania Organów Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e. podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,
f. ustalanie wysokości składek członkowskich,
g. wybór w tajnych głosowaniach Prezesa i Wiceprezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
h. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia
j. rozpatrywanie odwołań członków wykreślonych ze Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
3. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków są protokołowane.

Zarząd 

§ 16 
1. Zarząd, będący najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia, składa się z nie więcej niż siedmiu członków. 
2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, oraz maksimum pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym (w przypadku otrzymania jednakowej ilości głosów, zostaje wybrany członek najstarszy stażem w Stowarzyszeniu; w przypadku jednakowego stażu, kandydaci są wybierani w losowaniu). Członków Zarządu pierwszej kadencji wybierają założyciele Stowarzyszenia. 
3. Zarząd wybiera spośród swoich członków skarbnika i sekretarza. Ich funkcje nie mogą być łączone. Każdy członek Zarządu jest wybierany na 2 lata. Członek Zarządu może sprawować swą funkcję maksymalnie trzy razy pod rząd. 
4. W przypadku wakatu na stanowisku członka Zarządu, Zarząd jest upoważniony do ustanowienia czasowego zastępstwa członka: tymczasowym zastępcą jest członek który otrzymał największą liczbę głosów w ostatnich wyborach, ale nie został wybrany do sprawowania funkcji. Jeśli nie ma takiego członka, zastępca wybierany jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uprawnienia tak wybranego członka kończą się w chwili wygaśnięcia mandatu członka, którego zastępował. 
5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej 1 raz w roku. 
6. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zapraszane przez Zarząd. 

§ 17 
Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
b. zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e. przygotowywanie projektów planu działania i w razie potrzeby preliminarzy finansowych oraz sprawozdań,
f. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
g. skreślenie z listy członków zwyczajnych i wspierających,
h. stawianie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
i. opracowanie regulaminów działania Organów Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
j. zatrudnia i zwalnia pracowników administracyjnych, pracujących odpłatnie na rzecz Stowarzyszenia oraz określa zakres ich obowiązków i wynagrodzeń, .

§ 18 
1. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność 2/3 liczby jego członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. 
2. Oświadczenia w imieniu Zarządu składa jednoosobowo Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Do składania w imieniu Zarządu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika albo Wiceprezesa i Skarbnika. 
4. Zarząd przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności raz do roku na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 19 
1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

a. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie we wszystkich jego działaniach.
b. Zwołuje zebrania Zarządu.
c. Wydaje dyspozycję dotyczącą wydatków/wypłat zatwierdzonych przez Zarząd.
d. Prezes Zarządu nie ma uprawnień do podpisywania umowy angażującej prawnie lub finansowo Stowarzyszenie bez otrzymania upoważnienia Zarządu wydanego w formie uchwały.
e. Prezes może delegować uprawnienia:
 • na Skarbnika do zlecania zwykłych wypłat, z tytułu działalności Stowarzyszenia, 
 • na innego członka Zarządu, pisemnie, do wykonania określonego zadania. 
f. Wiceprezes zastępuje Prezesa, gdy ten jest nieobecny lub pozbawiony możliwości działania. Zastępuje go we wszystkich jego kompetencjach.

2. Do kompetencji Sekretarza Zarządu należy: 

Sekretarz Zarządu ma obowiązek gromadzenia dokumentacji Stowarzyszenia, powiadamiania o zebraniach Zarządu członków komisji Rewizyjnej, powiadamianie członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania, redagowania protokołów posiedzeń i sprawozdań Zarządu, powiadamianie o skreśleniu przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia. 

3. Do kompetencji Skarbnika Zarządu należy:
Skarbnik Zarządu jest zobowiązany do pobierania i prowadzenia rejestru składek członkowskich, księgowania wpływów i wydatków i realizowania operacji finansowych zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia. Skarbnik może zostać pisemnie upoważniony przez Prezesa do prowadzenia kont bankowych otwartych w imieniu/dla Stowarzyszenia. Skarbnik informuje na bieżąco Zarząd na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia oraz przedkłada sprawozdanie finansowe na Walnym Zebraniu Członków. 

Komisja Rewizyjna 

§ 20 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego. 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 
4. Czas kadencji Komisji Rewizyjnej jest równy kadencji Zarządu. 
5. Członków Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji wybierają założyciele Stowarzyszenia. 
6. W przypadku wakatu na stanowisku członka Komisji Rewizyjnej, Komisja jest upoważniona do ustanowienia czasowego zastępstwa członka: tymczasowym zastępcą jest członek który otrzymał największą liczbę głosów w ostatnich wyborach, ale nie został wybrany do sprawowania funkcji. Jeśli nie ma takiego członka, zastępca wybierany jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uprawnienia tak wybranego członka kończą się w chwili wygaśnięcia mandatu członka, którego zastępował. 

§ 21 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
c. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d. kontrolowanie opłacania składek,
e. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
f. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 22 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, z subwencji udzielanych przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, oraz z innych źródeł dozwolonych prawem i obowiązującymi przepisami. 
2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Zakazuje się jakichkolwiek form wyprowadzania majątku Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a. udzielania pożyczek i zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia 
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków (za wyjątkiem realizacji celów statutowych Stowarzyszenia).

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

§ 23 
1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

§ 24 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć specjalnie w tym celu zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków. 
2. W razie braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia bez względu na kworum. 
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz